Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego czescidokruszarek.pl

 

§1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy czescidokruszarek.pl, dostępny pod adresem internetowym: czescidokruszarek.pl prowadzony jest przez firmę Byteks Zbigniew Śliwiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6312497976
 2. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ("Ustawa"), firma tworzy regulamin sklepu internetowego zwany w dalszej części: Regulaminem, nabywanych za pośrednictwem domen internetowych wyszczególnionych w punkcie 1.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ Definicje

 

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Byteks, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6312497976
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: czescidokruszarek.pl 
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 § 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres rejestrowy Sprzedawcy: 44-193 Knurów, ul. Górnicza 3
 2. Adres siedziby firmy Sprzedawcy: 44-193 Knurów, ul. Górnicza 3
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@czescidokruszarek.pl  
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 507-762-830
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 2490 0005 0000 4500 8639 0384
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w zakładce Kontakt.

 
§ 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 
§ 5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (do zamówienia zostanie doliczony podatek VAT 23%)

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do wysyłki, login i hasło do logowania.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 
§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  - Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  - transport dedykowany
  - odbiór osobisty pod adresem: 44-193 Knurów, ul. Górnicza 3
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  - Płatność przelewem na rachunek bankowy
  - Płatność za pobraniem
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 
§ 9 
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  - płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 
 
§ 10 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi..
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje wad jakościowych powinny być przekazywane Sprzedawcy na piśmie jak najszybciej, ale nie później niż:
  - W ciągu 2 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady zewnętrze i odchyłki wymiarowe.
  - W ciągu 7 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady wewnętrzne.
  Niedotrzymanie powyższych terminów przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odrzucenia reklamacji i tym samym utracenia przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Sprzedawca podejmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z pisemną reklamacją przez Kupującego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bycia stroną przy rozpatrywaniu reklamacji z klientem końcowym Kupującego pod rygorem odrzucenia reklamacji przy braku takiej możliwości. Jednocześnie brak możliwości udziału Sprzedającego w procesie reklamacyjnym z klientem końcowym wyłącza odpowiedzialność kontraktową Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszej obróbki (spawanie, obróbka cieplna itp.) przeprowadzanej przez Kupującego po dostawie odlewów przez Sprzedającego. W przypadku braku specjalnych uzgodnień zawartych w zamówieniu, ewentualne nieciągłości ujawnione na powierzchniach obrabianych mechanicznie przez Kupującego uznawane są za dopuszczalne.
 7. Jeżeli reklamacji podlegają odlewy obrabiane mechanicznie, cieplnie lub spawalniczo, zobowiązuje się Kupującego do wstrzymania dalszych prac do czasu zakończenia jej rozpatrywania. Niedotrzymanie tego warunku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za koszty dalszej obróbki przedmiotu reklamacji.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe produktów, jeżeli błąd spowodowany jest przekazaniem przez Kupującego niepełnej wymaganej dokumentacji dotyczącej warunków technicznego wykonania.
 9. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny produktów w ustalonym terminie.
 10. Przedmiotem reklamacji nie mogą być :
  - części nabyte z innych źródeł zakupu z pominięciem Sprzedawcy.
  - naprawy części bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
  - uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania części.
  - części, których własności uległy zmianie wskutek dalszej obróbki np. spawalniczej, cieplnej lub mechanicznej prowadzonej przez Kupującego.
 11. Sprzedający nie odpowiada za zwłokę w dostawie towaru w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi transportowej.

 

 
§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przechowywane do czasu odwołania zgody.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie sklepu internetowego i zawsze dostępny przed dokonaniem zakupu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl